Giỏ hàng

Cải tiến NSCL tại công ty cổ phần WILSON VIỆT NAM

Sau 1 thời gian đưa các công cụ quản lí chất lượng, 5S, KAIZEN... vào triển khai áp dụng tại Công ty cổ phần Wilson Việt Nam tình hình chất lượng đã cải thiện mạnh, năng suất tăng cao và đặc biệt tiết kiệm nhân công.