Giỏ hàng

PHÂN LOẠI ĐẶC TÍNH CHÁY CỦA VẬT LIỆU

Hiện nay, tất cả các công trình xây dựng để được nghiệm thu đưa vào sử dụng đều phải trải qua kiểm tra an toàn cháy. An toàn cháy của vật liệu xây dựng (VLXD) được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy.

Tính nguy hiểm cháy của VLXD được xác định dựa trên 5 tiêu chí sau:

- tính cháy

- tính bắt cháy

- tính lan truyền lửa trên bề mặt

- khả năng tạo khói

- chất độc.

Trong QCVN 06:2021/BXD đã đưa ra các quy định chi tiết cùng các phương pháp thử để phân loại cụ thể 5 tiêu chí trên.

B.1 Vật liệu xây dựng được phân thành hai loại: vật liệu cháy và vật liệu không cháy theo các trị số của các thông số thí nghiệm cháy như sau:

a) Vật liệu không cháy, phải đảm bảo trong suốt khoảng thời gian thí nghiệm:

- Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 oC.

- Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 %.

- Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 10 giây.

b) Vật liệu cháy là vật liệu khi thí nghiệm, không thỏa mãn một trong 3 yếu tố trên.

CHÚ THÍCH 1: Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 1182 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

CHÚ THÍCH 2: Một số vật liệu thực tế sau được xếp vào vật liệu không cháy: Các vật liệu vô cơ nói chung như bê tông, gạch đất sét nung, gốm, kim loại, khối xây và vữa trát, ...

B.2 Theo tính cháy, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm, ứng với các thông số cháy thí nghiệm như sau:

Bảng 1 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy

B.3 Theo tính bắt cháy, vật liệu cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm cháy như sau:

Bảng 2 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính bắt cháy

B.4 Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm cháy như sau:

Bảng 3 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính lan truyền lửa trên bề mặt

B.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số thí nghiệm như sau:

Bảng 4 - Phân nhóm vật liệu cháy theo khả năng sinh khói

B.6 Theo độc tính, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm ứng với chỉ số độc tính HCL50 của sản phẩm cháy như sau:

Bảng 5 - Phân nhóm vật liệu cháy theo độc tính